Vedtekter

VEDTEKTER FOR ”NAPPERØD NATURBARNEHAGE”.
”Napperød naturbarnhage” Bjørndalsveien 3, 3220 Sandefjord, eies og drives av ”Napperød Naturbarnehage AS” som juridisk ansvarlig person. Barnehagens drift er underlagt ”Napperød Naturbarnehage”AS’s organer og ledes av et styre, en daglig leder jmf. Barnehagelovens § 6, et samarbeidsutvalg og foreldreråd jmf. Barnehagens § 4. Barnehagens styrer kan samtidig være samarbeidsutvalgets valgte leder og  ansatt som daglig leder i ”Napperød Naturbarnehage AS”
1. Lovgrunnlag
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager 17.juni 2005 nr. 64 og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.
2. Navn
Barnehagens navn er: ”Napperød Naturbarnehage AS”
3. Formål
Formålet med virksomheten er å drive en barnehage.
Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barn og utvikle evnen til toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom lek og aktivitetsmuligheter. Barnehagen skal være en naturbarnehage med fokus på å være ute og utforske naturen Barn bruker kroppen i ulike fysiske aktiviteter i umiddelbar og spontan livsutfoldelse i naturen.
Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.
Barnehagen forholder seg til barnehagelovens formålsparagraf:
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»
4. Areal
– Leke og oppholdsplassen pr. barn er 4 m2 for barn over 3 år.
– Leke og oppholdsplassen pr. barn er 5,3 m2 for barn under 3 år.
5. Bemanning og pedagognorm
Vi har en førskolelærer og to assistenter på 9 småbarn, to førskolelærere og to assistenter på 14 småbarn, og en førskolelærer og to assistenter på 18 barn i storbarnsgruppene. Dette er i henhold til barnehagelovens §18.
6. Barn med spesielle behov.
Barn med ulik grad/art av funksjonshemming skal ha sin naturlige plass i barnehagen. Dagsplaner, miljø og lekeområde søkes tilrettelagt slik at barnets funksjonshemming minskes. I den grad barnet har en så stor funksjonshemming at det trengs ekstra ressurser for å få til en integrering i lek og samspill med andre barn, skal det offentlige ta ansvaret for de ekstra ressursene som kreves for å fremme slik integrasjon.
7. Barns sykdom
Folkehelseinstituttet  har utarbeidet regler om  syke barn i barnehagen.
Barn med nedsatt allmenntilstand, som for eksempel feber, sterk forkjølelse, oppkast, diarè, ørebetennelse og øyeinfeksjon skal holdes hjemme.
Syke barn sendes hjem, ved diarè og oppkast skal barn være hjemme 48 timer etter siste utbrudd. Ved annen sykdom skal barnet ha en symtomfri dag før man kommer tilbake til barnehagen.
Se folkehelseinstituttets plansje over barns sykdom i årsplanen.
8. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget
Barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Dette er gitt i barnehageloven §4.
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.
Samarbeidsutvalget består av representanter for eier, ansatte og foreldre Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende organ, men også et organ for å sikre kontakt mellom barnehagens ledelse og foreldre. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Utvalget fungerer også som høringsinstans på vegne av foreldrene.
9.  Opptakskrets
Barnehagen tar opp barn fra Sandefjord kommune og nabo kommunene
10.  Opptakskriterier
Barn fra 0 til 5 år tas opp etter følgende kriterier
  1. Barn med rett til prioritert opptak etter barnehageloven §13
  2. Søsken av barn i barnehagen
  3. Personalbarn.
  4.  Dersom det er mulig bør barnehagen ha en hensiktsmessig alders-, og kjønnsfordeling.
11. Åpningstid
Barnehagen er en heldagsbarnehage og er åpen mandag til fredag
fra kl. 06:30 til 17:00. Barnas oppholdstid er begrenset til 9,5 time pr. dag.
Redusert åpningstid i juli, romjula og påsken, fra kl.7.30 til 17.00 (evt. 7-16.30 etter ønsker fra foreldrene)
I tillegg til helligdager(røde dager) holder barnehagen stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen har stengt på personalets 6 planleggingsdager. Barnehagen er åpen i skolens ferier. Om barnehagen skal ha stengt i deler av skoleferien vurderes dette av eier og samarbeidsutvalget, fra år til år.
Barnehageåret begynner 1. august og opphører 31. juli påfølgende år.
Barnehagetilbudet skal opphøre senest 31. juli det året barnet fyller 6 år. All ferie må være avviklet innen denne dato.  Barna skal i løpet av barnehageåret ha (minst) fire uker ferie fra barnehagen hvorav minst 3 uker om sommeren, (1.mai – 30.september).
12. Foreldrebetaling
Betaling skjer innen den 25. i hver måned. Ved for sen betaling sendes purring, og det påløper et tilleggsavgift på kr. 75 etter 14 dagers overskridelse av betalingsfristen. Ved neste purring påløper 9% forsinkelsesrente. Etter to purringer blir kravet sendt til inkasso og  barnehageplassen kan bli sagt opp,  plassen blir da tildeles et nytt barn.
Maks pris pr. januar 2016 er kr.2655 for 100% plass.
Kostpenger er pr. januar 2016 kr. 700.
Barnehagen dekker, bleier, stelleprodukter (sinksalve,solkrem, kuldekrem), turer. reisepenger, inngangspenger og teaterbesøk.
I juli måned betales ikke foreldrebetalingen.
Foresatte med lav inntekt kan søke kommunen om redusert betaling. Søknadsskjema og retningslinjer ligger på : www.sandefjord.kommune.no – barnehagesiden.
Det gis 30% søskenmoderasjon for første søsken og 50% for andre, tredje osv. Barnet med størst barnehagetilbud betaler full sats. Ved likt barnehagetilbud til søsken betaler det eldste barnet full sats.
13. Dugnad,
Foreldrene plikter å delta på dugnad som samarbeidsutvalget vedtar, ca. 2 pr. år.
14. Taushetsplikt
Samarbeidsutvalget, ansatte, samt andre f.eks. håndverkere, som får kjennskap til fortrolige opplysninger om barna eller deres foresatte, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13. Ansatte har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten etter barnehageloven §§ 21 og 22.
15. Politiattest
Alle som skal jobbe i barnehagen, må legge frem tilfredsstillende politiattest etter barnehageloven §19
16. Helseerklæring
Dersom barnet har møtt til ordinær undersøkelse ved helsestasjonen barnet sokner til, kan slik erklæring gis av barnets foresatte på et skjema godkjent av helsedirektoratet. De ansatte på sin side skal vise tilfredsstillende helseattest før tiltredelse.
17. Ansvarsfraskrivelse
”Napperød Naturbarnehage AS” kan ikke gjøres ansvarlig for skader som påføres barna med mindre ansvar kan statueres i medholdet av skadeserstatningsloven 2 – 1. Barnehagen har forsikret barna.
18. Oppsigelse
Oppsigelse av barnehageplassen er 3-tre måneder gjeldende fra den første dagen i måneden etter at plassen blir oppsagt. Dette er for å sikre en økonomisk forsvarlig drift av barnehagen. Hvis ”Napperød Naturbarnehage” har barn på venteliste som kan begynne vil oppsigelsesreglene kunne fravike.
Søknad  om overflytting til annen barnehage gjøres elektronisk  på kommunens nettside,  på vanlig søknadsskjema. Ved overflytting gjelder oppsigelsestiden.
19. Oppsigelse på våren
Oppsigelse med avslutning av barnehageplassen etter 1. april medfører at foreldrene må betale for barnehageplassen ut resten av barnehageåret. Dette fordi det som oftest er umulig for barnehagen å skaffe nye barn som kan begynne i barnehagen fra april og være resten av barnehageåret. Hvis ”Napperød Naturbarnehage” har barn på venteliste som kan begynne vil oppsigelsesreglene kunne fravikes.
20. Internkontroll
Vi har innført internkontroll på bakgrunn av forskrift om Internkontroll av 1. januar 1992. Det er utarbeidet prosedyrer for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir tilfredsstillende ivaretatt i henhold til de gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.
Forannevnte vedtekter er fastsatt av eierstyret i  ”AS Napperød Naturbarnehage” og gjelder til noe annet er bestemt.

 

14. januar 2010
Rev. 1.mars 2013
Rev.10.desember 2013
Rev.10.september 2014
Rev. 8.desember 2015
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *